IP查詢 位置:  元智首頁 >  資訊及網路服務 >  網路資源
 

單位 IP 分配與負責人一覽表

總機:03-4638800
單位 網路位置 網路遮罩 閘道器 領域名稱 網管人員分機
元智大學 140.138.0.0 255.255.0.0 yzu.edu.tw 2961
五館電腦教室 140.138.3.0 255.255.255.0 140.138.3.254 pcroom.yzu.edu.tw 2958
公共教室 140.138.5.0 255.255.255.128 140.138.5.126 pcroom.yzu.edu.tw 2961
學生社團
(活動中心)
140.138.5.128 255.255.255.128 140.138.5.254  2241
六館電腦教室 140.138.6.0 255.255.255.128 140.138.6.126 pcroom.yzu.edu.tw 2958
E化教室 140.138.14.0 255.255.255.0 140.138.14.254  2959
E化教室 140.138.15.0 255.255.255.0 140.138.15.254  2959
無線網路 140.138.16.0 255.255.255.0 140.138.16.254  2959
無線網路 140.138.17.0 255.255.255.0 140.138.17.254 wlan.yzu.edu.tw 2959
無線網路 140.138.18.0 255.255.254.0 140.138.19.254  2959
教授宿舍 140.138.33.0 255.255.255.0 140.138.33.254 admin.yzu.edu.tw 2959
教授宿舍 140.138.34.0 255.255.255.0 140.138.34.254 admin.yzu.edu.tw 2959
行政單位
(一館)
140.138.35.0 255.255.255.0 140.138.35.254 admin.yzu.edu.tw 2329
行政單位
(六館)
140.138.37.0 255.255.255.0 140.138.37.254  2329
行政單位 140.138.38.0 255.255.255.128 140.138.35.126 admin.yzu.edu.tw 2329
藝館所
(活動中心)
140.138.38.128 255.255.255.128   2702
終身教育部 140.138.39.0 255.255.255.128 140.138.39.126 admin.yzu.edu.tw 2329
數位英語教室
(六館)
140.138.39.128 255.255.255.128   2702
育成中心 140.138.40.0 255.255.255.0 140.138.40.254 siic.yzu.edu.tw 2496
知識創新中心 140.138.41.0 255.255.255.128 140.138.41.128  2961
健康休閒中心 140.138.41.128 255.255.255.128 140.138.41.254  2329
綠色科技中心 140.138.42.0 255.255.255.128 140.138.42.126  3089
二館7樓 140.138.42.128 255.255.255.128 140.138.42.254  2961
七館2樓 140.138.43.0 255.255.255.128 140.138.43.126  2329
管理學院
(六館)
140.138.98.0 255.255.255.0 140.138.98.254 bad.yzu.edu.tw 6002
管理學院
(三館)
140.138.99.0 255.255.255.0 140.138.99.254 bad.yzu.edu.tw 6002
管理學院
(三館)
140.138.100.0 255.255.255.0 140.138.100.254 cm.yzu.edu.tw 6002
管理學院
(六館)
140.138.101.0 255.255.255.0 140.138.101.254 cm.yzu.edu.tw 6002
工程學院 140.138.133.0 255.255.255.0 140.138.133.254 cg.yzu.edu.tw 2541
機械系 140.138.138.0 255.255.254.0 140.138.138.254 mech.yzu.edu.tw 2468
化工系 140.138.140.0 255.255.254.0 140.138.140.254 che.yzu.edu.tw 2552
工管系 140.138.142.0 255.255.254.0 140.138.142.254 iem.yzu.edu.tw 2500
資工系
(一館三樓)
140.138.144.0 255.255.254.0 140.138.144.254 cse.yzu.edu.tw 2372
資傳系 140.138.146.0 255.255.254.0 140.138.146.254 infocom.yzu.edu.tw 2647
資管系 140.138.148.0 255.255.254.0 140.138.148.254 mis.yzu.edu.tw 2794
資工系
(一館七樓)
140.138.150.0 255.255.255.0 140.138.150.254 cse.yzu.edu.tw 2372
資訊學院 140.138.151.128 255.255.255.128 140.138.151.254 info.yzu.edu.tw 2306
資工系 140.138.152.0 255.255.255.0 140.138.152.254 int.yzu.edu.tw 2352
資社所 140.138.153.0 255.255.255.0 140.138.153.254 infosoc.yzu.edu.tw 2306
資管系 140.138.154.0 255.255.255.0 140.138.154.254 tim.yzu.edu.tw 2794
生技所(二館) 140.138.155.0 255.255.255.128 140.138.155.126  2187
資工系生物資訊組(一館) 140.138.155.128 255.255.255.128 140.138.155.254  2372
能源所 140.138.156.0 255.255.255.0 140.138.156.254  2468
藝創系 140.138.167.0 255.255.255.0 140.138.167.254  3302
人文學院 140.138.168.0 255.255.254.0 140.138.168.254 hs.yzu.edu.tw 2702
應用中語系 140.138.170.0 255.255.255.128 140.138.170.126 hs.yzu.edu.tw 2702
國際語言中心教室 140.138.170.128 255.255.255.128 140.138.170.254 2961
六館6-10樓 140.138.172.0 255.255.255.0 140.138.172.254 admin.yzu.edu.tw 2961
電通學院 140.138.176.0 255.255.255.0 140.138.176.254 en.yzu.edu.tw 7105
電通學院 140.138.177.0 255.255.255.0 140.138.177.254 en.yzu.edu.tw 7105
電通學院 140.138.178.0 255.255.255.0 140.138.178.254 en.yzu.edu.tw 7105
電通學院 140.138.179.0 255.255.255.0 140.138.179.254 en.yzu.edu.tw 7105
電通學院 140.138.180.0 255.255.255.0 140.138.180.254 en.yzu.edu.tw 7105
電通學院 140.138.181.0 255.255.255.128 140.138.181.126 en.yzu.edu.tw 7105
學生宿舍 140.138.223.0
          |
140.138.251.0
255.255.255.0   dorm.yzu.edu.tw 2959